Contact Us  
 начало > новини
Новата концепция за развитие е път към висококачествена трансформация на китайската икономика

Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР

(2021/08/06)

По данни на Националното статистическо бюро, през първата половина на 2021 г. БВП на Китай е бил 53,22 трилиона юана, което представлява нарастване от 12,7% на годишна база, изчислено от показатели по съпоставими цени, а икономическото развитие показва устойчивост и постоянно подобрение.

Тъй като тази година е първата от встъпването на Китай в нов етап на развитие и изграждане на неговия нов модел, страната ще следва и нова концепция за иновативно, координирано, зелено, отворено и споделено развитие, прилагайки го към целия процес и всички области на икономическия и социален живот, ще се стреми да подобри капацитета и нивото на висококачественото развитие, ръководено от новата концепция за развитие. Ще ускорим изграждането на нов модел за развитие, при който вътрешният цикъл е основен, а вътрешният и външният се насърчават взаимно. През първата половина на годината икономиката на Китай показа следните особености:

1. Ефективно иновационно развитие и укрепване на новите двигатели на растежа

Китай поставя иновациите в основата на комплексното национално развитие, насърчавайки всеобхватно нововъведенията, но с особен фокус върху науката и технологиите. Първо, увеличаваме мащабните инвестиции в наука и технологии. За осма поредна година Китай е на първо място по брой на кадрите, ангажирани с научноизследователска и развойна дейност, разходите за която през 2020 г. като процент от БВП достигнаха 2,4% или увеличение с 0,34 процентни пункта спрямо 2015 г. Второ, стимулираме корпоративните иновации. Чрез данъчни регулации се стремим да оптимизираме пазарно ориентираните, справедливи и инклузивни мерки за насърчаване, така че да се прояви по-добре ролята на предприятията като иноватори, ускорявайки същевременно индустриалната трансформация и надграждане. От 1 януари тази година предприятията могат да кандидатстват за приспадане от данъците им на 100% от разходите, направени за научна и развойна дейност. Трето, засилваме преференциалните политики за новите бизнес форми. Насърчаваме широкото приложение на големи данни, изчислителни облаци и Интернет на нещата, осъществявайки толерантен и разумен надзор за новите технологии и бизнес форми. В началото на юли обемът на експресните доставки в Китай надхвърли 50 милиарда пакета, което е близо до нивото от 2018 г. Четвърто, продължаваме да оказваме пълна подкрепа за стимулиращата роля на експерименталните зони за свободна търговия и други зони за отворено развитие. През първото полугодие добавената стойност на високотехнологичното производство над определен размер се е увеличила средно с 13,2% в рамките на последните две години, което представлява ръст от 0,9 процентни пункта спрямо първото тримесечие. По отношение на продуктите, производството на превозни средства с нови енергии, промишлени роботи и интегрални схеми поддържа бърз ръст на годишна база.

2. Цялостен и координиран напредък, по-балансирана структура на развитието

Китай остава ангажиран със задълбочаване на реформите и отварянето към света, насърчаване на координираното развитие между отделните региони и между градовете и селата, както и с непрекъснато стимулиране жизнеността на различни видове участници на пазара и поддържане на благоприятна среда за развитие. Първо, поддържаме приемственост, стабилност и устойчивост на политиките. Продължаваме да формулираме и прилагаме макрополитики, благоприятстващи пазарните субекти, осъществяваме „диапазонно", целево и трансцикличното регулиране. Второ, нарастването на градските агломерации стимулира координираното развитие на регионалните икономики. В момента нивото на урбанизация в Китай е 63,8%. Трансформацията на източните региони в това отношение като цяло е приключила и продължава по-нататъшното висококачествено развитие на централните провинции. С централните градове като движеща сила, метрополитенските райони и градските агломерации започнаха да се разрастват. Трето, продължава координираното развитие на градските и селските райони. Тук реализираме всеобхватна стратегията за съживяване на селските райони, ускоряваме модернизацията на селското стопанство и селските райони и активно развиваме специфични селски индустрии. Производството на зърно през това лятото достигна рекордно високо ниво, животновъдството също нараства непрекъснато. Създадени бяха 50 национални модерни селскостопански индустриални парка, 50 индустриални клъстера със специфични предимства и 298 градски района със силни селскостопански индустрии през първото полугодие. Четвърто, подкрепяме възстановяването на малките, средните и микропредприятията след епидемията. Предприемаме множество мерки, за да намалим разходите за финансиране и данъчната тежест върху тези пазарни субекти. От януари до май облекченията на данъците и таксите в страната достигнаха 224,2 милиарда юана. Пето, задълбочаваме реформата, отнасяща се до децентрализация и оптимизиране на управлението и административните услуги. Съкращаваме броя на процедурите, сроковете и разходите, свързани с проверката и одобрението на предприятията, засилваме текущия и последващ надзор и стимулираме непрекъснато жизнеността на пазарните субекти и креативността на обществото. Според статистиката, от януари до юни са регистрирани 6,24 милиона нови пазарни субекта, което е увеличение с 27,3% на годишна база. В края на юни броят на различните пазарни субекти достигна 144 милиона, а нивото на активните остава устойчиво на около 70%.

3. Бурно развитие на зелената икономика и преход към устойчиво развитие

Придържайки се към убеждението, че чистата природа е най-ценното, което имаме, през тази година Китай си постави за цел да постигне пик на въглеродните емисии и да се превърне във въглеродно неутрална страна, и ще продължи неизменно да приоритизира екологията и зеленото развитие. Първо, продължава оптимизирането на промишлената структура. Нисковъглеродните индустрии се развиват бързо, а традиционните ускоряват своята трансформация и надграждане. От януари до май потреблението на енергия на единица добавена стойност за индустриалните предприятия над определен размер е спаднало с 5,7% на годишна база. Нивото на дигитализация, работа в мрежи и въвеждането на интелигенти решения в производството продължават да нарастват, а свързаните с дигиталната икономика индустрии като големи данни, облачни изчисления и блокчейн се развиват бурно. Второ, непрекъснато оптимизиране на енергийния микс. Чистата енергия се развива интензивно, а делът на производството ѝ в общия енергиен микс устойчиво нараства. Към момента общият инсталиран капацитет на Китай за производство на водна, вятърна и слънчева електроенергия е най-големият в света и с това страната дава важен принос за намаляване на въглеродните емисии. Трето, ускорено развитие на зелените финанси. В страната постепенно се формира многостепенна и разнообразна система за зелено финансиране, каналите за което непрекъснато се разширяват и ефективността на зелените финансови услуги се подобрява. Четвърто, екологичният начин живот печели все по-голяма популярност. След избухването на епидемията от COVID-19 начинът на живот на хората претърпя важни промени, „безконтактната" икономика процъфтява, нисковъглеродните, екологични и зелени пътувания стават все по-популярни, а екологичните облачни услуги като облачни офиси, класни стаи, социални мрежи, набирането на персонал и облачно медицинско обслужване процъфтяват. През първото полугодие онлайн продажбите на дребно на физически стоки са се увеличили средно с 16,5% в рамките на предходните две години, което представлява 23,7% от общите продажби на дребно на потребителски стоки.

4. Непрекъснато разширяване на отварянето към света и дълбоко интегриране в глобалната икономика

Китай се придържа неизменно към концепцията за откритост, сътрудничество, единство и взаимна изгода, продължава да разширява отварянето си към света по всички направления, така че неговият пазар да се превърне в глобален и споделен, пазар за всички, споделяйки възможностите със света. Първо, мащабът на външната търговия достигна нов връх. Общата стойност на стокообмена с чужбина от януари до юни е 2,79 трилиона долара, което е увеличение от 37,4% на годишна база. Мащабът на трансграничната електронна търговия се е увеличил близо 10 пъти за последните 5 години. Второ, оптимизира се непрекъснато бизнес средата. Китай продължава с изграждането на пазарно ориентирана и основана на закона международна бизнес среда и през 2020 г. се изкачи в световната класация по този показател на 31-во място от 190 икономики, през 2012 г. е на 91-во място. Трето, продължава да нараства използването на чужд капитал. От януари до май реалното използваните чуждестранни инвестиции в страната са били 481 милиарда юана, което представлява увеличение с 35,4% в сравнение с същия период на 2020 г. и с 30,3% в сравнение с 2019 г. Чуждестранните институции като цяло смятат, че икономиката на Китай постепенно ще се стабилизира след силното възстановяване. Четвърто, резултатите от развитието на „Един пояс, един път" носят ползи на целия свят. Досега 140 държави и 32 международни организации са се присъединили към инициативата, а сътрудничеството в различни области постигна ползотворни резултати. От избухването на епидемията от COVID-19 партньорите в инициативата работят заедно за изграждането ѝ по безопасен в здравно отношение, екологичен и дигитален начин. Постигнат бе сериозен напредък, който допринесе за ограничаване на епидемията, стабилизиране на икономиката и благосъстоянието на хората от всички участващи страни. До края на юни общият обем на търговията между Китай и неговите партньори от инициативата „Един пояс, един път" надхвърли 9,2 трилиона долара. „Един пояс, един път" наистина се превърна в най-широката и мащабна платформа за международно сътрудничество в света.

5. Обикновените хора споделят плодовете на развитието и благосъстоянието им продължава да се подобрява

Китай винаги е разглеждал подобряването на благосъстоянието на хората като основната цел на развитието, затова увеличава инвестициите и задълбочава реформите, насочени към постигането ѝ, така че да се засилва усещането за печалба, благополучие и сигурност. В същото време, подобряването на благосъстоянието на обикновените хора се превърна в двигател, стимулиращ икономическия растеж и ключ за поддържане на социалната жизненост. Първо, най-важният приоритет е гарантирането на заетостта. За тази цел ние увеличаваме подкрепата за намиране на работа за ключови групи и разширяваме политиката за обезщетение при безработица. През първата половина на годината равнището на безработица в наблюдавани градове в цялата страна е било средно 5,2%, което представлява намаление с 0,6 процентни пункта спрямо същия период на миналата година и спад с 0,2 процентни пункта спрямо първото тримесечие, както и е по-ниско от прогнозното ниво от около 5,5%. Създадени са 6,98 милиона нови работни места в градовете в цялата страна, с което годишната цел бе изпълнена на 63,5%. Второ, насърчаваме висококачественото развитие на образованието. В тази връзка работим за подобряване на нивото и качеството на задължителното образование, стремим се към неговото балансирано развитие и преодоляване на слабостите, в частност в селските райони. Трето, насърчаваме изграждането на здрав Китай. Продължаваме с добрата работа за превенция и контрол на епидемията от COVID-19. Оптимизираме здравноосигурителните услуги за населението и ускоряваме въвеждането на системата за възстановяване на средствата на хората при хоспитализации и извънболничните им разходи между различните провинции. Четвърто, повишаваме постоянното нивото на социално осигуряване. Ускоряваме изграждането на жилища под наем на достъпни цени, насочваме и подкрепяме неправителствени организации да се включват активно в предлагането на услуги за възрастни хора и грижите за деца. Работим активно за предоставянето на онлайн услуги от държавната администрация, така че повече въпроси, свързани с благосъстоянието на хората, да могат да се ползват в национален мащаб. Пето, подпомагаме развитието на културните индустрии. В тази връзка подобряваме механизма за финансиране на публичните културни услуги, управлението на свързаните с тях фондове и създаването на повече качествени творби, обогатяващи духовния живот на хората.

Suggest To A Friend
  Print